POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á|| ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ PÉÆÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 qÀ§Æè 4854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥À£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 « 2623 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ZÀ£ÀߥÁà EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| ¸ÀÄA§qÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ RÄweÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä d«Ää£À MrØ£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ©¢ÝzÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° C¸Àé¸ÀÜ£ÁßV ¸ÀwÛgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.