POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÈ»t DvÀäºÀvÉå :

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀÄä EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ zÀ±ÀªÀAvÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¢: 4-2-11 gÀAzÀÄ gÁeÉÆüÁzÀ°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.