POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À ªÀÄÄZÁ¯É ¸Á: ªÉÆ«ÄãÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀ J.¹. ªÀĶ£ï »A¢£À C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ©ât ZÁ° ªÀÄÄjzÀÄ 1 J.¹.ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï (OlqÉÆgÀ) CAzÁd 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß J.¹. ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.