POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á|| eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, ¸ÉÆ£Àß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 32 n 6900 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦ 24 f 5394 PÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ¯ï ¸Á|| ElUÁ UÁæªÀÄ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÖ ¨ÁågÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸À«Ä¥À EgÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£ÀÄ eÁw »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ PÀ®Äè  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£À½î  ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.