POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 July 2010

Gulbarga District Crime Reported.

¸É×ñÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.07.2010 gÀAzÀÄ 20.15 ²¯Áà¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¸À£Àß PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| §¸ÀªÉñÀéÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ 15.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 JªÀiï- 1391 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D¦üøÀPÉÌ ºÉÆÃV CA¢£À ¢£À ¢£ÁAPÀ 15.05.2010 gÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÆgÀªÁt £ÀA 228455 ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9739137289 PÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV dUÀvï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CAzÀÄ UÀAqÀ£À §gÀÄ«PÉUÁV PÁAiÀįÁV CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F PɼÀV£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉåQÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀAqÀ°è CxÀªÁ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è F PÉüÀV£À «¼Á¸ÀPÉÌ w½¸À®Ä «£ÀAw.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
D §UÉÎ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÝ §UÉÎ ¸ÀzÀj PÉøÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 765 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃj UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÀA-7/r.¹.Dgï.©/UÀÄ/10 ¢£ÁAPÀ 16/06/10 £ÉzÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À PÀqÀvÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄAeÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÁUÀzÀÝgÀV ºÁ:ªÀ: »ÃgÉƽ. EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 323, 504, 306 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8/07/2010 gÀAzÀÄ 1.45 ¦JªÀiï PÉÌ ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉÊ£À ZËPÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðfPÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦. ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ¹ 422 ¤®PÀAoÀ, ¦¹ 1174 AiÀiÁzÀªÀ.¦¹ 943 ªÉAPÀmÉñÀ, ¦¹ 912 ¥Àæ¨sÀÄ, ¦¹ 1604 ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV d°Ã® vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:8/7/2010 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¢AzÀ 3 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ d°Ã® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/07/2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆ¢Ý£ï ªÀ: eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æãÁxÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÀ£À¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/07/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ²ªÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀÄ|| 29 ªÀµÀð, G|| SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:1/123/2 ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 03/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß §eÁd DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ 32 J 5459 C||Q|| gÀÆ.49,500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃzÉë ºÉÆmÉïï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹.n §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß DmÉÆà jPÁë C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:168/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
ªÁå¦ÛAiÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:08-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀÀĪÀiÁjUÉ ¹¦¹-1537 CA¨Áf, ¹¦¹-1656 PÀgÉ¥Áà «ÄgÀV gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ U˸ï¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ¸Á:£ÀÆgÁ¤ªÉƺÀ¯Áè ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¦ÃgÀ§AUÁ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè CªÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸Àéw£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄPÁÌV ¨É½UÉÎ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:86/2010, PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁu
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.07.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ¥sÁgÀA PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ J¯Áè ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÀºÀ¹íî PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁgÀAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÁÝUÀ DUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£Áå ®ªÀiÁuÉ ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤Ã gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÁPÁå §AzÀzÉÝÃ£É ZÉÆâ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ CAV ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÀågÉ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 114/10 PÀ®A: 323 324 504 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸À.¹ & J¸À.n ¦.J DPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð ªÀÄ®èuÁÚ ºÉZï.¹.347 EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠲æà DzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wÃxÉð ¸Á:¥ÀqÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÉýPÉ oÁtUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀ vÀªÀÄÆäj£À ¸À¥sÀ® vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄAeÉÆÃn ¸ÀAUÀqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-2010 gÀAzÀÄ 8-00 JJAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.