POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æÃ. ±ÁAvÀ«ÃgÀ ºÀÄ° vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ºÀÄ° ¸Á|| §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÆ, mÉÊmÁ£À ªÁZÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1,03,100/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀiÁ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¨ÉèÃqÀ¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ §AUÁgÀzÀ vÁ«d PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀÆåwæñÀÆ¯ï ¨Ágï JzÀÄjUÉ ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©Ã¼ÀVj ¸Á|| PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ||¹AzÀV f|| ©ÃeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ C¯ÉÆÖà PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-28 JA 8956 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ ¨ÉÆèÉÊ®zÀ°ègÀĪÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ±ÉéâgÀ vÀAzÉ C§Äݯï d¨ÁâgÀ ¸Á|| ªÀĢãÁ PÁ¯ÉÆä f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀĪÀAvÉ PɽzÀ£ÀÄ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¨ÉèqÀ¢AzÀ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ«d QwÛPÉÆAqÀÄ NrºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ agÁqÀ®Ä C°è £ÉÃgÉzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÉÆ¥sÀ UÀÄ®¥sÀgÉƱÀ, ¸ÁB ZËPÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÉÆ¥sÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAd PÀqÉUÉ J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 J¸ï 3261 £ÉÃzÀÄÝ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁt¥Àà zÀAqÉÆÃwPÀgï, ¸Á|| £ÀA: 3/1 "¹" ¦.qÀ§Äè.r PÁélgïì gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà PÀ§â®UÉÃgÀ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.