POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÉüÀV£À ªÀĤ ¸Á: ºÀtªÀÄ£À½î gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆìģÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GQÌ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÉt ©¢zÀÄÝ, EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ºÀjzÀ ©½AiÀÄ §¤AiÀiÁ£À, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl, MAzÀÄ ZÁåAPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ CAqÀgÀ ªÉÃgï, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GqÀzÁgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀÄwÛ¯Áè. AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ªÉÊAiÀÄgï ¨É®Ö¤AzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄR UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉÛ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÁQ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25-30 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ EUÀ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:                 

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ : ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà PÀÄqÀØ½î ¸Á: GqÀV vÁ: ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï PÀÆrPÉÆAqÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¯Áj£ÀA, PÉJ.32. 5511 £ÉÃzÀÝgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉJ.32. J.7803 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.