POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¯Á® §ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç ªÉÆwð ¥ÀPÀÌzÀÝ°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÉÆ¥Á® @ UÉÆæ vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀÄgï ¸Á: ºÀjd£À UÀ°è ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485/-gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÁeÁgÁªÀÄ ºÉZï.¹ 283 r¹L© WÀlPÀ UÀÄ®§UÁð §æºÀä¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £À£Àß ºÀwÛgÀ EvÀÄÛ. zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CmÉÆà PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. CmÉÆà §gÀ®Ä vÀqÀªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉüÀ®Ä £À£Àß ¥ÁåAl£À°è ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CA¨Áf ªÀiÁAUÀ ¸Á: ªÀÄzÀUÀÄtQ EªÀgÀÄ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÀtÚªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ® ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D ºÉÆzÀ°èzÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ©.©.¹. ªÉÆ£ÉƨÁèPï PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ 5 ºÉZï.¦ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27.07.2010 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ ºÉÆzÀ® PÉ®¸À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 28.7.2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨Á«UÉ PÀÄr¹zÀ ©©¹ ªÉƣɨÁèPï PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á«PÉ PÀÄr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.