POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 February 2015

Kalaburagi District Reported Crimes

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ PÉƯÉAiÀiÁV ¥ÀvÉÛ, G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ gÀºÀ¸Àå §AiÀÄ®Ä.
FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §AqÉgÁªÀ ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ 35 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd DmÉÆà ZÁ®PÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®§ÄgÀV UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀASÉå: 191/2010 ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄ£Éß zsÁR¯ÁVvÀÄÛ. CA¢¤AzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24/2/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: PÁuÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À vÁ¬Ä ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §AqÉgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀgÁd£ÀÄ PÀ«vÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÉÆA¢ £ÀAvÀgÀ ®UÀߪÁV PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj PÀ«vÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀQîgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ zÉøÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝjAzÀ  §¸ÀªÀgÁd¤UÉ «ºÁºÀ «ZÉÑÃzÀ£À PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ  §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ PÀ«vÁ¼À C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ 1.50000=00 gÀÆ ºÀt PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀASÉå: 80/2015 PÀ®A 365, 302, 201, 109, 120(©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.C«ÄÃvÀ ¹AUï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ  ²æÃ.©.ªÀĺÁAvÉñÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÁzÀ ²æ.J¸ï.J¯ï.gÀhÄAqÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ ¸À®ºÉÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ²æÃ.r.f. gÁdtÚ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÁUÀ ºÉÆgÀ©zÀÝ ¸ÀvÁåA±ÀªÉãÉAzÀgÉ
PÀ«vÁ¼ÀÄ G¥À¼ÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ qÉÆÃAV ¸Á¢é CªÀiÁä ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ½UÉ 1,50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À PÉƯÉUÁV ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸Àéw vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á¯ï ºÁUÀÆ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöät EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¤¢üUÁV 43 ¢ªÀ¸À ªÀÈvÀ ªÀiÁr¹ G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ°è 43 £Éà ¢£ÀPÉÌ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï jAUï gÉÆÃqï ¤AzÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄoÀzÀ°è ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ  PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ  CªÀÄä ¸ÀgÀ¸Àéw vÀªÀÄä ¸ÁAmÉÆæà PÁgï £ÀA PÉJ- 32 J-5001 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ aAZÉƽîà ¸ÀÄUÀgï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¥Á¼ÀÄ ©zÀÝ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÉƯÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ±ÀªÀ ºÀÆvÀÄ ºÁQ ¸ÀvÀvÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ MqÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²æÃ. r.f.gÁdtÚ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï.L ¦.J¸ï.ªÀ£ÀAdPÀgï, »AzÉ ªÀiÁºÁUÁAªÀ ¦.J¸ï.L. DVzÀÝ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¥Ánïï, J.J¸ï.L ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ, ¨sÁgÀwèÁ¬Ä ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgï, ¸À°ÃA, ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁzÀµÁ, PÀÄ¥ÉÃAzÀæ, JªÀiï.J.¨ÉÃUï, ºÀtªÀÄAvÀ, PÀAmÉ¥Àà, gÁdPÀĪÀiÁgï, PÉñÀªÀ, CA¨Áf, «±Àé£ÁxÀ, zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, AiÀıÀªÀAvÀ,²æêÀÄAvÀ, ¸ÀĨsÁ¸À gÉÃtÄPÁ , ©üêÀiÁ¨Á¬Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ , §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ±À¦ü, «ÃgÀ¨sÀzÀæ, ºÁUÀÆ UÀȺÀ gÀPÀëPÀgÁzÀ dUÀzÉë, ®Qëöä «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ qÉÆAV CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨Éâü¹ CªÀ¼À gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
§¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀÄlÄA§zÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ, DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ J®ègÀ£ÀÄß ¸À®ºÀwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀAUÁ¯ÁVzÀÝ FvÀ£À vÁ¬Ä ¨sÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ §lÖAvÁVzÉ. ¥ÉưøÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÉ. ¨sÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÀPÉÌ ¥ÉưøÀjUÉ PÀÈvÀWÀßvÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. 

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ AiÀıÀéAvÀ §¥Àà£ï PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À, 
«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 25/2/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÁUÀgÀUÁ-CeÁzÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üêÀÄ½î ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀéAvÀ §¥Àà£Àß JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ®PÀëöät PÉÆÃj ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ©üÃgÀPÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èvÀÄÛ.
F PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ C¥sÀgÁzÀ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå ²æà C«Ävï ¹AUï. IPS f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV, ²æà ©. ªÀĺÁAvÉñÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.J¯ï gÀhÄAqÉÃPÀgï r.J¸ï.¦ UÁæªÀiÁAvÀgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è C¢üPÀjAiÀĪÀgÁzÀ  ²æà eÉ. ºÉZï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¹¦L JA. © £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ PÀ®§ÄgÀV, ²æà ºÀ¸ÉãÀ ¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹UÀ¼ÁzÀ CtÚ¥Àà dAUÉ, ¦¹UÀ¼ÁzÀ zÉêÀ¥Àà, ¸ÀÄgÉñÀ, gÁeÁPÀĪÀiÁgÀ, D£ÀAzÀ, C¤Ã®, ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ ©ÃgÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 F PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÉâ¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/2/2015 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À
1)ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗೋಗಿ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
2) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಕಲಬುರ್ಗಿ
3) ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶಿವಶಣಪ್ಪ ಸಿಂಘೆ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಕಲಬುರ್ಗಿ 
4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ವಯಾ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ
5) ಜೈಭೀಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬನ್ನೆಪ್ಪನವರ ಸಾ:ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ  ತಾ:ಸೇಡಂ ಹಾ.ವ ಹಾಗರಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರ್ಗಿ

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ZÁPÀÄ, dA¨Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥sÀgÁj EgÀĪÀ E¤ßvÀÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. F vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.  

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಗಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಮುಗಳಿ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 27/02/2015 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕೆ ಸಲಗರ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೀವ ಈತನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿ ತಾನು ತಂದಿರುವ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ: 32/ಈಎ:8666 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಹೊಳಕುಂದಿ ಈತನು ಫೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೇಂದರೆ, ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂಜೀವ ಈತನು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಮೋ.ಸೈ ಕೆಎ:32, ಈಎ:8666 ನೇದ್ದು ಬಿದಿದ್ದು. ಬಹುಶಾ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಗು ಈತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27-02-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಪಿ-23-ಎಡಿ-0665 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಹತ್ತೀರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಟಿಯಾಗಿ ಹೀರಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ   ಕೆಂಧ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಎನ್,,ಕೆ,ಆರ,ಟಿ,ಸಿ ಬಸ ನಂ ಕೆಎ-32-ಎಫ್-1108 ರ ಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನು ಬಸನ್ನು ಆರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೆಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲು ರಿಸ್ಟ ಹತ್ತೀರ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಸಾ: ಪೇಠ ಶಿರೂರ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಡಾಂಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕರಾರಿಗಳು ಯಾದಗೀರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15-02-2015 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬುಲೇರೊ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಜಿ-0080 ನೇದ್ದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣಾ ರವರು ಬಂದು ಆಫೀಸದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗೋವಾ ಹೋಟಲ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ  ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಅತೀವೆಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೂಡಾ ಜೀಪ ಅತೀಜೋರಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಬುಲೇರೊ ಜೀಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.