POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ §AzsÀ£À :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :C¼ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EwÛÃaUÉ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀzÉÆÝAiÀÄÄåwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß D¼ÀAzÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. C¼ÀAzÀ, ²æà ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ¦.J¸ï.L. C¼ÀAzÀ, ²æà C¸ÁèA ¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L. ¤A§UÁð ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄAa£À zÁ½ £Àqɹ §A¢ü¹ CgÉÆævÀ¤AzÀ EArPÁ PÁgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀëö ªÀiË®åzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ PÀȶ PÁ«ÄðPÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 11-042010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: CªÀgÁzÀ(©) EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §zÀ£ÉÃPÁ¬ÄAiÀÄ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ CªÀ¼À §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ gÀzÉݪÁqÀV ¥ÉÃmÉÆæ¯ï §APï JzÀÄgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À°è UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-33 JA-1552 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ FgÀªÀÄä½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀA. ±ÀgÀt¥Àà AiÀiÁzÀVÃgÀ ¸Á|| £Àj¨ÉÆý gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.