POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀĵÁà UÀAqÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ gÁV ¸Á|| £ÀgÉÆÃuÁ ºÁ||ªÀ|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 14-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨Á§Ä ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄªÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.   

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀªÀÄ¥À½î, ºÁ||ªÀ|| ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 14-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.     

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà dAiÀIJî vÀAzÉ D£ÀAzÀ £ÀgÀUÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÆÃqÀQtÂÚ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÉÆÃqï dA¥ïzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß PÁgï ¤zsÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è £À£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-32-©-2121 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ dA¥ï zÁlÄwÛzÀÝ £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß PÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÁgÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, £À£Àß PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÁj£À°èzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁAVÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÀ¥sÀÆgÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ¸Á: Q±À£À¨sÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32-©-2121 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ ¨ÁªÁ¸Á§ ®zÁ¥sÀ ¸Á|| PÉÆÃl£ÀÆgÀ (r) vÁ|| f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, PÁAvÀÄ ºÉÆÃmÉïïzÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä ¤eÁªÀÄ¥Á±Á EvÀ¤UÉ 1.©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁzsÀªï 2.±ÉʯÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ PÁA§¼É 3. ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ 4. ²ªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁ¨Á 5. ¨Á¯Áf vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÁB J®ègÀÆ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ CjªÀÅ E®èzÀAvÉ PÁAvÀÄ ºÉÆÃmɯïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃt oÁuÉ :²æà ¨sÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀ¥Àà ºÉƼÀPÀgÀ ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ[©] gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ,¢: 13-04-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dªÀ¼ÀUÁ[©] UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉë ºÁdgÁUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzsÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀzÀ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæzÀ°èzÁÝUÀ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ CAvÁ ºÉý ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀ¢®è. F «µÀAiÀÄ ¸ÀÄzsÁ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹zÁÝUÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®.è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ ¸Á|| °A© vÉÆÃl C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀļÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ DUÁUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CªÀ£À ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀUÉ PÀgɪÀiÁr CªÀ£ÀÄ EzÀÝ §UÉÎ PÉýzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ zÀvÉÛ zÁ¨sÁ (C¤Ã® zÁ¨Á)zÀ°è  ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÁ¢ PÁAiÀÄzÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ. ¢: 15-04-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ CªÀ£À ªÉƨÉÊ°UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ jAUÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁvÁqÀ°®è. £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀļÉÃAzÀæ£ÀÄ PÀgɪÀiÁr C¤Ã® zÁ¨Á ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÉÆÃr£À°è d£ÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÉgÉzÀ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ ¥ÀzÀQ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁgÀzÀ°è gÉÆÃqÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄĽî£À°è ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆr CªÀ£ÀÄ £À£Àß 2£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸ÀwÛzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÉÆr UÀÄwð¹gÀÄvÉÛêÉ. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©üÃPÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.