POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸ÁªÀÅ :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀtÚ PÉëÃwæ ¸Á:: PÀgÀºÀj vÁ:: D¼ÀAzÀ ºÁ::ªÀ ºÉƸÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¥Àw «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÉëÃwæ G:: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÀA. 703 ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.32 J¯ï. 399 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÀtÆÚgÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÉtÆÚgÀ (©) ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÈvÀPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæuÁªÀÄ §® ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: ±ÁAvÉñÀégÀ KjAiÀiÁ ±ÁAvÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EAr f:©eÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæªÉïïì £À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ DgïJ¸ï PÁ®¤AiÀÄ PÁæ¸À JzÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆgÀl §¸Àì ZÁ®£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. §¹ì£À°èAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.§AqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| ¸ÀAUÀ¥Áà JªÀiï zÁ§±ÉnÖ ªÀÄ£É £ÀA:10-3/1E. PÀ¯Á ¸ÀAWÀ «oÀ® £ÀUÀgÀ 4£Éà PÁæ¸ï qÁ|| «ÃgÀtÚ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ £ÁAPÀ: 27-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ qÁ|| «ÃgÀtÚ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 eÉ 2456 C||Q|| gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¤¥sï ¸Á ; ªÀÄ£É £ÀA.7-794 «ÄdUÀÄj ºÁªÀ. ªÀÄ£É £ÀA.4-601/67 ©/1 §AzÉãÀªÁd PÁ®Æ¤ ¤AiÀÄgÀ ªÀÄPÁÌ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-2-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 J.JA.¢AzÀ 6-00 J.JA.zÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÉAvÉAiÀiÁVzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄgÉvÀÄ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ EzÀÄÝ F CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 93,000 = 00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÀ®±ÉnÖ, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ 2 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtÚzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ CAvÁ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¨ÉüÀQ£À°è UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÊgÁªÀÄrV EªÀgÀ ¥Á£À qÀ§âzÀ ªÀÄÄAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ. eÉmÉÖÃ¥Àà UËAr ¸Á; »¥ÀàgÀUÁ J¸ï,J£ï & CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ E£ÀÆß M§â£ÀÄ ¸Á; E§âgÀÆ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï,J£ï PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ & ºÀwÛ ¨ÉÃ¼É ªÀiÁj¢ CzÀgÀ PÀĶAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä E®èAwAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉÃQÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÉÆèsÁgÁt r. CUÀgÀªÁ® gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CA§Ä¨Á¬Ä CAzÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¢Ã¥À JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV dªÁ£À£ÁßV £ËPÀjUÉ ElÄÖPÉÆArzÉÝêÀÅ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°ègÀĪÀ CAzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ C¸À§åªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ C°èzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀÆgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÉéñÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯É ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CzÀ®èzÉ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¦àUÉ vÁ£ÀÄ PÀëªÉÄ PÉüÀÄvÉÛÃ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀ¸ÀÛgÀ °¹Ö£À°è ºÁQ¹ CªÀ¤VgÀĪÀ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß SÁAiÀÄAUÉƽ¹ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£À UÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CªÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝzÀÝPÉÌ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÁUÀ vÁªÀÇ CªÀjAzÀ 75 ¸Á«gÀ £ËPÀj ¥ÀgÀªÀÄ£ÉAl UÉƽ¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CAzÀ ¨Á®QÃAiÀÄjUÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉUÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÉ. EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ ²Ã ªÀĺÀäzÀ fAiÀiÁG¢Ý£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: EPÁâ® PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð & ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁr E£ÉÆßà eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¯Éèà ºÉÆ®zÀ°è gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¯Éèà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£À §®UÁ°£À »A§rUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁIÄDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÈ»tÂUÉ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²ÃªÀÄw CA§ÆeÁ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ gÀªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ «£ÉÆÃzsÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¹£ÀÆgÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð ºÁ: ªÀ: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ gÀªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉPÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ gÀAr CAvÀ CªÁåZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʺÁQ ºÉÆgÀPÉÌ £ÀÆQ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ
:²æêÀÄw.ªÀiÁ®£À© UÀAqÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ CUÀgÀªÁ® ¸Á:R¢ÃgÀ ZËPÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ. «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA¹zÁUÀ F «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¸ÀzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ®Që¸ÀzÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼À fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ ®Që¸ÀzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è vÉÆqÀV vÀ£ÀߣÀÄß C®Që¹zÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ-ªÀiÁªÀ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸À®ÄºÀ®Ä C¸ÁzÀågÁzÀgÀÄ DUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ 12 ªÀµÀð¢AzÀ §AzÀĽzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð n.¹.ºÉZï ªÀÄÄV¹ D¯ï D«Ä£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV nÃZÀgÀ DV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ C®à ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÝgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DUÁUÀ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ £ÀqÉ CAvÁ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É PÉÆà ZÀ¯ÉÆà £À» vÉÆà eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÀÄAUÁ CAvÁ PÀ®Äè JwÛzÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ,zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.