POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

DPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

zɪÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.21-12-09 gÀAzÀÄ ©æÃqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉd ºÀwÛgÀ C±ÉÆÃPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÉÎ gÀªÀgÀÄ PÀnÖ¹zÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ªÀiÁgɪÀiÁazÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À vÉÆlÖ ¥ÁåAn£À §®UÀqÉ QøÉAiÀÄ°è ªÀiÁåUÀfãÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ E®èzÀÄÝ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ®zÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ dAiÀÄ¥Áà ªÉÄÊzÀÄVð ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 21-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀgÁ (PÉ) vÁ: C¥Àd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð QgÁuÁ §eÁgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA§gÀ PÉJ 32/ 637 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.