POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 July 2010

Gulbarga District Crime Reports

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:19/07/10 gÀAzÀÄ 12.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥À¢ä¤ UÀAqÀ f¯Á¤ @ eÁ£À ¸Á:¸ÀÄuÁÚ ¨sÀnÖ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:18/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ f¯Á¤ @ eÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀ C° EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉƸÀr gÀAr £À£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/07/2010. gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ.¸ÀÄ] EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ UÀAUÁ dªÀÄÆ£Á ©°ØAUÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.[PÁ¸ÀÄ] ¦.J¸À.L [C«.] ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.785, ¦¹ 823, ¦¹ 152 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ 3.30 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ElÄÖ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ±ÀºÀ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ElÖ MlÄÖ 4795/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

eÉêÀgÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:19-07-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ CfðzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢:18-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 178 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¥Á®PÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ, CªÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è WÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §©ÃvÁ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀªÀgÉà §©ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K gÀAr UÉÆÃzsÁªÀj F ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄÀUÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ K ¨ÁåqÀgÀ gÀAr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ? ºÉÆ®zÀ°è §A¢¢ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃQvÀÄÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨sÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃr ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ¼ÀÄ, ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ £ÀߣÀß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr£ÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/07/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 10-2/6 D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ J¸ï.©.PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è mÉAPÀªÀÄ£ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¯Áåt PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉÊ® C:Q: 5200/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:177/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ ¸ÀvÁégÀ, ªÀAiÀÄ|| 50, ¸Á|| «ÄtdV vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄÃgÀ© UÀAqÀ gÁdªÀĺÀäzÀ PÁ¯ÉSÁ£À ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄAUÀ®V vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV AiÀÄ®ºÀAPÁ £ÀÆå mË£À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀ¼ÉzÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖà PÉÌ ºÉaÑUÉ ºÀªÁ ºÁQ ¸ÉÆÖà ¸ÀjAiÀiÁV GjAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆwÛ¹zÀ ¸ÉÆÖÃPÉÌ ¦£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ Gj MªÉÄä¯É §UÀ룃 ªÉÄÃ¯É fVzÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ CzÉà ¢£À «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¼ÀÄ §zÀÄzÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4:00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 12/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ f.f.JZï UÀÄ®§UÁð PÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ²æêÀÄw ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄgÉÃ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ || 48 ªÀµÀð G || ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á || ¸ÉÃqÀA ºÁ || ªÀ || EA¢gÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ J£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ zÀ±Àð£À ªÀÄ®VPÉÆArzÉêÀÅ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉļÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ zÀ±Àð£À ªÉÄÃ¯É EnÖUÉUÀ¼ÀÄ HgÀĽ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÉÆAzÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.