POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CvÁåZÁgÀPÉÌ AiÀÄvÀß :-

ªÁr oÁuÉ :PÀĪÀiÁj ¥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ ¥ÀævÀ¥Áà ¸Á|| ¸ÀÆUÀÄgÀÄ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 22-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ zÀªÀ¯Á¸Á§ JA§ÄªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ DªÁUÀ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV CªÀiÁä CªÀiÁä JAzÀÄ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ £À£Àß gÀPÀëuÉUÉ ªÀÄgɪÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ JA§ÄªÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ zÀªÀ¯Á ¸Á§ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀAUÀt¥Áà £ÀazÀVð ¸Á|| ¯ÉÆúÀgÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 2845 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉúÁ EªÀ½UÉ ±Á¯ÉUÉ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀ£À mÁQøÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ SÉÃvÁ¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 32 JªÀiï 8925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :UÉÆ®ègÀUÀ°èAiÀÄ zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¦AqÀæ¯ï ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À, FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ gÀªÀgÀÄ ºÀt Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 500/- ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.