POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÀĸÀ£À¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¨ÉÆìģÁgÀ ¸Á|| C®ÆègÀ(PÉ) ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ C®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÀqÉzÁUÀ ²ªÀ¥Àà PÀtV FvÀ£ÀÄ Nl ºÁQ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnPÁgÀ 2.ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnPÁgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ C®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄ E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ AiÀiÁjUÉ NlÄ ºÁQgÀÄ« CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ »ÃUÉ PÉüÀĪÀzÀÄ ¸Àj C®è CAvÀ CAzÀvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀZÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ ¸Á:£ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãï EvÀ¤UÉ PÉÊUÀqÀ PÉÆlÖ 5,000/- gÀÆ. ªÁ¥À¸À PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ, gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆmÁÖUÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, F jÃw PÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ G¸Áä£À EªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ×à ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÀåvï vÀAw vÀUÀÄ° vÀAzÉ ªÀÄUÀ ¸ÁªÀÅ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄ®PÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á:£ÁUÀgÀ½î PÁæ¸ï EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀ PÀlÖ DV ©zÀÝ vÀAw vÀUÀÄ° vÀAzÉ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 02-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀƼÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£À½î, ¸Á|| vÁgÀ¥Éʯï UÀÄ®§UÁð, 2.gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ, ¸Á|| §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 3.PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉëAzÀæ PÉA¥É£ÀªÀgï, ¸Á|| gÁªÀÄf£ÀUÀgÀ gÉÆÃeÁ, 4.®Qëöä UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÁvÉæ, ¸Á|| ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÝ®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ 5.J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÝ®èzÉ vÀªÀÄä eÉÆvÉUÁgÀgÉ®ègÀ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 02-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä 33 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²ææêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¥Ánî, ¸ÁB PÀzÀgÀV, ºÁ.ªÀ dUÀvÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ PÀzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛAiÉÆA¢UÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï. 04 PÀÆå 9303 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ «dAiÀÄ®Qëöä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ UÀÆlPÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.