POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨Á®Q PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤vÁ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉýzÉãÉAzÀgÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C²é¤ EªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C²é¤ EgÀ°¯Áè. CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ C²é¤ EªÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½zÀÄPÉƼÀî¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.