POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 February 2016

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     PÉ.J¸ï.Dgï.¦.AiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(J£ï.JZï.PÉ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À ¹En ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢ : 28-02-2016 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

1)    ¸ÀgÀ§AiÀiÁå UÁzÁ (£ÀUÀgÉñÀégÀ) PÀ£Áå ºÉʸÀÆ̯ï, £ÉúÀgÀÄ UÀAd, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA. 8000001 jAzÀ 8000640 gÀ ªÀgÉUÉ.
2)  £Áå±À£À¯ï PÁ¯ÉÃeï D¥sï JdÄPÉõÀ£À (©.Er) ºÀ¥sÀÛUÀÄA§eï, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8000641 jAzÀ 8001200 gÀ ªÀgÉUÉ.
3)  qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï rVæ PÁ¯ÉÃd, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8001201 jAzÀ 8001600 gÀ ªÀgÉUÉ.
4)  «Ä°AzÀ ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃdÄ, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, J¸ï.n.©.n. ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8001601 jAzÀ 8002020   gÀ ªÀgÉUÉ.
5)  ¥ÀæeÁÕ EAVèõÀ «ÄrAiÀĪÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ºÉʸÀÆ̯ï, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, J¸ï.n.©.n. ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV.  gÀÆ¯ï £ÀA: 8002021 jAzÀ 8002420 gÀ ªÀgÉUÉ.
6)  ®ÆPÀªÀiÁ£ï rVæ PÁ¯ÉÃdÄ PÁåA¥ï¸ï, f.f.JZï. ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8002421 jAzÀ 8002780 gÀ ªÀgÉUÉ.
7)  ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃdÄ, ºÀ¼É J¸ï.¦. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8002781 jAzÀ 8003180 gÀ ªÀgÉUÉ.
8)  «dAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ¦æÃ-AiÀÄÄ£ÀªÀgÀ¹n PÁ¯ÉÃd, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8003181 jAzÀ 8003580 gÀ ªÀgÉUÉ.
9)  ¦.r.J EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8003581 jAzÀ 8004100 gÀ ªÀgÉUÉ.
10)                ¸ÀgÀPÁj ¥Á°mÉÃQßPÀ PÁ¯ÉÃdÄ, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8004101 jAzÀ 8004400 gÀ ªÀgÉUÉ.
11)   «.f. ªÀÄ»¼Á rVæ PÁ¯ÉÃdÄ, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8004401 jAzÀ 8004700 gÀ ªÀgÉUÉ.
12)¥Éưøï mÉæäAUÀ PÁ®dÄ, £ÁUÀ£ÀºÀ½î, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8004701 jAzÀ 8005260 gÀ ªÀgÉUÉ.
13)¹zÁÞxÀð ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃlð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8005261 jAzÀ 8005480 gÀ ªÀgÉUÉ.
14)¦¯ÉÆè ºÉÆÃ«Ä EgÁ¤ ªÀÄ»¼Á rVæ PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃlð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8005481 jAzÀ 8005840 gÀ ªÀgÉUÉ.
15)gÉöä PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÆgÀ, PÀƸÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ, f.AiÀÄÄ.f. »AzÀÄUÀqÉ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8005841 jAzÀ 8006900 gÀ ªÀgÉUÉ.
16)¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉdÄ, ºÉƸÀ Dgï.n.N. D¦üÃ¸ï ºÀwÛ, jAUÀ gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8006901 jAzÀ 8007960 gÀ ªÀgÉUÉ.
17) ²æÃ. ¸ÀAUÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀĺÁ®Qëöä ¯ÉÃOl, (£ÁgÁAiÀÄtzÁ¸À D¬Ä¯ï «Ä¯ï PËA¥ËAqÀ JzÀgÀÄUÀqÉ) UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV.

   CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï http://www.ksp.gov.in/  £À°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.  K£Éà ¸ÀA±ÀAiÀÄ/UÉÆAzÀ®«zÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt 080-22943346 £ÀÄß CxÀªÁ rLf¦ (£ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw) PÀbÉÃjUÉ RÄzÁÝV ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÉƨÉʯï, ¯Áå¥ÀmÁ¥À EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ written examination of Spl. RPC KSRP exm-2015 free of cost.   

                                                                                      ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,PÀ®§ÄgÀV.
UÉ,

f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀB  25-02-2016, ªÀÄvÀÄÛ 26-02-2016 ºÁUÀÆ 27-02-2016 gÀAzÀÄ ¢£Á®Ä J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß zÀÆgÀªÁt ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ©vÀÛj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. 

No comments: