POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 January 2013

Gulbarga Dist Reported CrimesUÀÄ®§UÁðzÀ°è zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥Áj PÉƯÉUÁgÀgÀ §AzsÀ£À

UÀÄ®§UÁðzÀ £ÀUÀgÀzÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12.01.2013 gÀAzÀÄ F PÉüÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉUÉ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ F PÉüÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZËPÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1] ¸ÀwñÀ @ ¸ÀvÁå vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä gÉrØ ªÀ: 30 ªÀµÀð G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ eÁ: gÉrØ 
   ¸Á: AiÀiÁPÀƧ ªÀĤAiÀiÁgÀ ZÁ¼À, J¯ï.L.¹. D¦üøÀ JzÀgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð
2] ¥Àæ¢Ã¥À @ ¥Á¥Áå vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï jqÀ¯Á£À ªÀ: 19 ªÀµÀð G: ¨ÁvÀgÀƪÀÄ ¸ÀéZÉÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
   eÁ: ªÉÄÃvÁgÀ ¸Á: UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð
3] gÉÆûvÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ºÀƼÀUÀnÖ ªÀ:20 ªÀµÀð G: ¨ÁvÀgÀƪÀÄ ¸ÀéZÉÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ eÁ: ªÉÄÃvÁgÀ
   ¸Á: UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð
4] ªÀÄ®Äè  vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¤A§Vð ªÀ: 20 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ eÁ: PÀ§â°UÁ 
   ¸Á:UÀAUÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
   1)   ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå vÀAzÉ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä
   2)  «±Á® ¸ÀAvÉ ¸ÀĨsÁ±À £ËgÀAUÀ ¸Á: dUÀvÀ UÀÄ®§UÁð
   3)   UËvÀªÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀÄlQ ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ
   4)  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ aAZÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀªÀÄvÁPÁ¯ÉÆä
   5)   ¥ÀÄlÄÖ @ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ¸Á: ¸¸ÀªÀÄvÁ PÁ®Æ¤

    ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2013 PÀ®A 399, 401, 120(©) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 75 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀjUÉ ²æà ©.©. §dAwæ ¦.L ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L, UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà £ÀlgÁd ¯ÁqÉ  ¦.J¸ï.L(C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ ) ²æà D£ÀAzÀgÁªÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà ¹¦¹ 492 ªÀÄ»§Æ§ ¹¦¹ 150, ªÀĺÁAvÉñÀ ¦¹ 716 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¹¦¹ 699 ²ªÁ£ÀAzÀ ¹¦¹ 992, UÉÆÃ¥Á® ¦¹ 953, §AzÉãÀªÁd ¦¹ 429, «±Àé£ÁxÀ ¦¹ 686, ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ¦¹ 499 ¹zÀÝgÁªÀÄ PÀtÂÚ ºÉZï.¹. 67, £ÀfÃgÀ¥ÀmÉî ¦¹. 388,£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.01.2013 2315 UÀAmÉUÉ Q¯ÁèzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

   C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A 399, 402, 120(©) ªÀÄvÀÄÛ 3,7 , 25 DªÀiïì DAiÀÄPÀÖ 1959 £ÉÃzÀÝgÀ°è DIÄN¦vÀjUÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¦.L ²æà n.ºÉZï PÀjPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦.L ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ ²æà E£ÁAªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï »ÃgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ 


 

No comments: