POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 July 2011

GULBARGA DIST ADDL SP CHARGE TAKEN


ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ. ಬಸಣ್ಣನವರ್ ಡಿ.ಎಸ ಪಿ (ಬಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

No comments: