POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹ ²æà PÉ.©. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà r.J¸ï.¦. D¼ÀAzÀ G¥À-«¨sÁgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¹.¦.L. D¼ÀAzÀ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. J¸ï. C¸ÀèA¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L. ¤A§UÁð ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀgÀ½zÀÄÝ, C°è D¼ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄUÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ°è §gÀĪÀ avÀ°¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ 3 d£À zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, 1) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 3) °A§tÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀAiÀÄ®è¥Àà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV CªÀgÀ°è 3 £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.

F ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ RdÆj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ RdÆj¬ÄAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß 2010gÀ dįÉÊ£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV GªÀÄUÁð oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÉƯÉUÉÊzÀÄ CA¢¤AzÀ vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆArzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EvÀ£É ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆævÀ£ÁVzÀÄÝ, EvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ°è D¼ÀAzÀ ¥ÉưøïgÁzÀ ²æà ªÉÆ»AiÉÆâݣï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¹zÁæªÀÄ, ±ÁAvÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ¸ÀĨsÁµÀ, «±Àé£ÁxÀ gÉrØgÀªÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀæPÀn¹gÀÄvÁÛgÉ.

No comments: