POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À ²®Ø ¸Á|| ¯ÁqÀaAZÉÆý vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉ®£À°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÁdgÁzÁUÀ ¯ÉÃmÁV §A¢gÀÄ« CAvÁ PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉî ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ UÀÄAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¯ÉÃl ªÀiÁr §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.f¯Áè ±À¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, ¢: 18-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ qÉÊAiÀiÁ°¸À¸À UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À 1) 02 DQìd£À ¥ÉÆèëÄÃlgï 2) 02 £À°è vÉÆÃn ªÀÄvÀÄÛ ¢: 20-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E.J£ï.n «¨sÁUÀzÀ°è£À 3) ºÁåAqÀªÁ±À mÁ¥À 1 4) §¯ïì ¯ÁåA¥À 3 5) N2 ¥ÉÆèà «ÄlgÀ 1 MlÄÖ CAzÁdÄ 12900/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À ¸Á|| UÁf¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ,
£Á£ÀÄ qÁ|| «±Àé£ÁxÀgÉrØ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀtÂÚ£À aQvÉìUÁV £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32 J¯ï 7790 gÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è
vÉÆÃj¹ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ
¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀwñÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ VjñÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ
avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀzÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï PÉJ 32 J¥sï 971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆqÁUÀ VjñÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢: 21-02-11 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÉÆPÁgÁdÄ §AqÁj ¸Á|| gÁd ªÀÄAræ ºÁ|| ªÀ || gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ gÁd ªÀÄAræAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ©nÖzÀÄÝ C¯ÉèAiÉÄà «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ §A¢zÀÝ£ÀÄ. »ÃUÁV ¢ : 21-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁqÀð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

No comments: