POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 June 2016

KSRP WRITTEN TEST PRESS NOTE


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     PÉ.J¸ï.Dgï.¦.AiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(J£ï.JZï.PÉ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À ¹En ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢ : 12-06-2016 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

1)    ¸ÀgÀ§AiÀiÁå UÁzÁ (£ÀUÀgÉñÀégÀ) PÀ£Áå ºÉʸÀÆ̯ï, £ÉúÀgÀÄ UÀAd, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA. 8318341 jAzÀ 8318860 gÀ ªÀgÉUÉ.
2)  «Ä°AzÀ ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃdÄ, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, J¸ï.n.©.n. ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8318861 jAzÀ 8319280 gÀ ªÀgÉUÉ.
3) ¥ÀæeÁÕ EAVèõÀ «ÄrAiÀĪÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ºÉʸÀÆ̯ï, zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, J¸ï.n.©.n. ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV.  gÀÆ¯ï £ÀA: 8319281 jAzÀ 8319700 gÀ ªÀgÉUÉ.
4)¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃdÄ, ºÀ¼É J¸ï.¦. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8319701 jAzÀ 8320120 gÀ ªÀgÉUÉ
5)«dAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ¦æÃ-AiÀÄÄ£ÀªÀgÀ¹n PÁ¯ÉÃd, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8320121 jAzÀ 8320540 gÀ ªÀgÉUÉ.
6)£ÀÆvÀ£À «zÁå®AiÀÄ ¦æÃ-AiÀÄÄ£ÀªÀgÀ¹n PÁ¯ÉÃd, PÀ®§ÄgÀV gÀÆ¯ï £ÀA: 8320541 jAzÀ 8320960 gÀ ªÀgÉUÉ.
7) «.f. ªÀÄ»¼Á rVæ PÁ¯ÉÃdÄ, L-ªÁ£À ±Á» gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8320961 jAzÀ 8321260 gÀ ªÀgÉUÉ.
7)  ¸ÀPÁðj ITI PÁ¯ÉÃd(¨Á®PÀgÀÄ) PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï r¥ÉÆà £ÀA. 1 gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8321261 jAzÀ 8321580 gÀ ªÀgÉUÉ.
8) ¥ÉÆæ. ¦.J¸ï. ZËzsÀj ITI PÁ¯ÉÃd ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ®¤ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8321581 jAzÀ 8322000 gÀ ªÀgÉUÉ.
9)  «Ä¯ÉäAiÀÄA EAVèõÀ «ÄrAiÀĪÀiï ºÉʸÀÆÌ®. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ®¤ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8322001 jAzÀ 8322420 gÀ ªÀgÉUÉ. 

10) ¥sÀgÁºÀ£À ºÉʸÀÆÌ®. (EAVèõÀ «ÄÃrAiÀÄA) ºÀ¥sÀÛ UÀÄA§d zÀUÁð gÀ¸ÉÛ, PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8322421 jAzÀ 8322840 gÀ ªÀgÉUÉ.
11) ©.©. gÉÆÃeÁ ¨Á®QAiÀÄgÀ ºÉʸÀÆÌ®, SÁeÁ PÁ¯ÉÆä, gÉÆÃeÁ(©),PÀ®§ÄgÀV. gÀÆ¯ï £ÀA: 8322841 jAzÀ 8323260 gÀ ªÀgÉUÉ.

       CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï http://www.ksp.gov.in/  £À°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. K£Éà ¸ÀA±ÀAiÀÄ/ UÉÆAzÀ®«zÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt 080-22943346 £ÀÄß CxÀªÁ rLf¦ (£ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw) PÀbÉÃjUÉ RÄzÁÝV ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÉƨÉʯï, ¯Áå¥ÀmÁ¥À EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ written examination of Spl. RPC KSRP exm-2016 is free of cost.


No comments: