POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 November 2015

Kalaburagi District Press Note

BB ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ BB

       f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è£À 166 £ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ jPÀÛ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀð ºÉÆA¢zÀ 3769 C¨sÀåyðUÀ½UÉ F PɼÀV£À 9 ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 08-11-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ°è£À ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
PÀæ. ¸ÀA.
¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ
gÀÆ® £ÀA§gÀ jAzÀ
gÀÆ® £ÀA§gÀ ªÀgÉUÉ.
1
NO 1 CPC/WPC. CET Examination Center Poojya Doddappa Appa College of Engineering Kalaburagi
7000001

7000520

2
NO 2 CPC/WPC. CET Examination Center Govt Polytechnic College Kalaburagi
7000521

7000920

3
NO 3 CPC/WPC. CET Examination Center M.S.I. Degree College Kalaburagi
7000921

7001420

4
NO 4 CPC/WPC CET Examination Center V.G. Womens Degree College Near I-Wan Shahi Kalaburagi
7001421

7001720

5
NO 5 CPC/WPC CET Examination Center Dr. B.R. Ambedkar Degree College, STBT, Darga Road, Kalaburagi
7001721

7002120

6
NO 6 CPC/WPC CET Examination Center Milinda P.U. College, STBT, Darga Road, Kalaburagi.
7002121

7002540

7
NO 7 CPC/WPC CET Examination Center Pragnya English Medium Higher Primery School, STBT, Darga Road, Kalaburagi.
7002541

7002940

8
NO 8 CPC/WPC CET Examination Center Lukman Degree college Near Ambedkar College, GGH Post Office Biddapur Layout, Darga Raod, Kalaburagi.
7002941

7003400

9
NO 9 CPC/WPC CET Examination Center National College, Near Huft Gumbaj, Darga Road, Kalaburagi
7003401

7003800


                                              ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                                    PÀ®§ÄgÀV.

No comments: