POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 June 2014

Gulbarga District Police Crimes

ªÀÄlPÁ dÆeÁl :

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 06/06/2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß  01. 45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ qÉÆAUÀgÀUÁA UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ OPÀ ºÀwÛgÀ  M§â CAUÀ«PÀ® ªÀåQÛAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ¸Á- PÁ¼ÀªÀÄAzsÀgÀV UÀÄwÛ vÁAqÁ vÁ®ÆPÀ, f¯Áè UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ UÀÄ®§UÁðzÀ r¹L© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr F WÀlPÀzÀ ¥sÀæ¨sÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ. AiÀÄÄ.±ÀgÀt¥Àà. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4100/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

No comments: