POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÆêÀįÁ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¢£À¹ [PÉ] vÁAqÁ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¢:10-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£À¹ [PÉ] vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉgÉUÉ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è ©lÄÖ CªÀÅUÀ¼À ¨Á® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ FeÁqÀÄwÛzÁÝV DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀÄ »rzÀ zÀ£ÀzÀ ¨Á® PÉÊeÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ, C±ÉÆÃPÀ FvÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ DPÁ±À¤UÉ UÀnÖAiÀiÁV vÀ©âPÉÆArzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E§âgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ ¢: 11-05-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆgÉwªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

No comments: