POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ZÀ®UÉÃj ¸Á|| ªÀiÁ±Á¼À vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 03-5-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄƪÀgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 984/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 61,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

No comments: