POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 March 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æêÀÄw zÉêÀQÌ UÀAqÀ ¢|| ±ÀgÀt¥Àà CUÀ¹¨Á¼À ¸Á|| ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ vÁ||eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä UËgÀªÀiÁä ä CtÚ PÉAZÀ¥Àà, CwÛUÉ ¤Ã®ªÀiÁä »ÃUÉ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÉzɪÀÅ £À£Àß CtÚ PÉAZÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1 UÀAmÉAiÀi ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3,4 d£À AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ læAPï d§gÀzÀìw¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀPÉÌ £À£Àß CtÚ¤UÉ E£ÉÆߧâ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ E£ÉÆߧ¤UÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸À¥Àà¼À PÉý CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £À«Ää§âjUÉ E£ÉÆߧ⠧AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAPï C°èAiÉÄ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : 

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æÃ.UÉÆîAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ¹ÃvÁ¼É ¸Á||¨ÉîÆgÀ [PÉ] vÁ|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆî ¨sÀÆAAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, CAzÁdÄ 3 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ PÀ§Äâ  ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀ©â£À ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° 3 JPÀgÉ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV CAzÁdÄ gÀÆ. 40,000/- £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.. PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀA¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÀAqÀQ ¸Á|| §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁvÀ£ÀªÀgÀÄ §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±À²PÁAvÀ, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄzÀvÀÛ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

No comments: