POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà gÁdÄ vÀAzÉ £ÉºÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| CAPÀ®UÁ vÁ|| eÉêÀgÀV gÀªÀgÀÄ,EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉJ-02-ºÉZï©-4737 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÃgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÃgÀlV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA, PÉJ-32-J-6067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

No comments: